مجموع : 0 تومان
محصولی انتخاب نشده است

یکی از مهمترین عواملی که در انتخاب دوچرخه ثابت نقش دارد،قیمت دوچرخه ثابت می باشد.در زیر لیستی از دوچرخه ثابت های ارائه شده توسط هایپرجیم را برای شما آورده ایم.

نام دوچرخه ثابت برند دوچرخه ثابت قیمت دوچرخه ثابت جزئیات بیشتر
دوچرخه ثابت جی کی اکسر Acute 3927 جی کی اکسر .... دوچرخه ثابت جی کی اکسر acute 3927
دوچرخه جی کی اکسر Acute 7125 جی کی اکسر .... دوچرخه جی کی اکسر ACUTE 7125
دوچرخه ثابت جی کی اکسر Fitlux 5100  جی کی اکسر 10.300.000 تومان  دوچرخه ثابت جی کی اکسر fitlux 5100
دوچرخه ثابت جی کی اکسر Fitlux 5000  جی کی اکسر 8.850.000 تومان  دوچرخه ثابت FITLUX 5000
دوچرخه ثابت جی کی اکسر Image 2035  جی کی اکسر  1.850.000 تومان  دوچرخه ثابت جی کی اکسر IMAGE 2035
دوچرخه ثابت جی کی اکسر Image 2070  جی کی اکسر ....  دوچرخه ثابت جی کی اکسر image 2070
دوچرخه ثابت جی کی اکسر Sharp 2155  جی کی اکسر 3.450.000 تومان  دوچرخه ثابت جی کی اکسر sharp 2155
 دوچرخه ثابت جی کی اکسر Sharp 2145  جی کی اکسر ....  دوچرخه ثابت جی کی اکسر sharp 2145
دوچرخه ثابت توربو فیتنس B 4100  توربو فیتنس  11.750.000 تومان  دوچرخه ثابت توربو فیتنس B 4100
دوچرخه ثابت توربو فیتنس R 5100  توربو فیتنس ....  دوچرخه ثابت توربو فیتنس R 5100
دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 410  توربو فیتنس  4.450.000 تومان  دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 410
دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 310  توربو فیتنس  3.250.000 تومان  دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 310
دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 510  توربو فیتنس ....  دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 510
دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 110  توربو فیتنس  2.250.000 تومان  دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 110
دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 318  توربو فیتنس  6.100.000 تومان  دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 318
دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 218  توربو فیتنس  5.000.000 تومان  دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 218
دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 118  توربو فیتنس  4.000.000 تومان  دوچرخه ثابت توربو فیتنس TF 118
دوچرخه ثابت پروتئوس JET Stream JC500  پروتئوس  2.000.000 تومان  دوچرخه ثابت پروتئوس JET stream JC500
دوچرخه ثابت مبله پروتئوس Nuvola R4  پروتئوس ....  دوچرخه ثابت مبله پروتئوس Nuvola R4
دوچرخه ثابت پروتئوس Nuvola V4  پروتئوس ....  دوچرخه ثابت پروتئوس Nuvola V4
دوچرخه ثابت پروتئوس PEC 3220  پروتئوس  3.150.000 تومان  دوچرخه ثابت پروتئوس Nuvola V4
دوچرخه ثابت پروتئوس PEC 3320  پروتئوس  3.150.000 تومان  دوچرخه ثابت پروتئوس PEC 3320
دوچرخه ثابت پروتئوس JBC 700  پروتئوس  4.300.000 تومان  دوچرخه ثابت پروتئوس JBC 700
دوچرخه ثابت پروتئوس مدل TRIO V4  پروتئوس  3.500.000 تومان  دوچرخه ثابت پروتئوس مدل TRIO V4
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Vantage V10  پروتئوس ....  دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Vantage V10
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس V12  پروتئوس  17.500.000 تومان  دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس V12
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Vantage R10  پروتئوس ....  دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Vantage R10
دوچرخه ثابت باشگاهی نشسته پروتئوس R12  پروتئوس  22.500.000 تومان  دوچرخه ثابت باشگاهی نشسته پروتئوس R12
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Vantage R5  پروتئوس  12.800.000 تومان  دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Vantage R5
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Vantage V5  پروتئوس ....  دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Vantage V5
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Sparta Z5  پروتئوس  8.400.000 تومان  دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Sparta Z5
دوچرخه ثابت پاندا L360  پاندا  2.750.000 تومان  دوچرخه ثابت پاندا L360
دوچرخه ثابت پاندا 902  پاندا ....  دوچرخه ثابت پاندا 902
دوچرخه ثابت پاندا B541  پاندا 1.500.000 تومان  دوچرخه ثابت پاندا B541
دوچرخه ثابت پاندا B352  پاندا 2.000.000 تومان  دوچرخه ثابت پاندا B352
دوچرخه ثابت پاندا B335  پاندا   2.500.000 تومان  دوچرخه ثابت پاندا B335
دوچرخه ثابت پاندا 925  پاندا  6.700.000 تومان  دوچرخه ثابت پاندا 925
دوچرخه ثابت پاندا B383  پاندا  2.400.000 تومان  دوچرخه ثابت پاندا B383
دوچرخه ثابت پرومستر B200  پرومستر ....  دوچرخه ثابت پرومستر B200
دوچرخه ثابت پرومستر R200  پرومستر ....  دوچرخه ثابت پرومستر R200
دوچرخه ثابت بی اچ فیتنس SK8950  بی اچ فیتنس .... دوچرخه ثابت بی اچ فیتنس SK8950
دوچرخه ثابت بی اچ فیتنس SK8000  بی اچ فیتنس .... دوچرخه ثابت بی اچ فیتنس SK8000
دوچرخه اسپینینگ بادی استرانگ 5817  Bodystrong 8.300.000 تومان  دوچرخه اسپینینگ بادی استرانگ 5817
دوچرخه ثابت اسپرتک 31705B  اسپرتک 3.150.000 تومان  دوچرخه ثابت اسپرتک 31705B
دوچرخه ثابت اسپرتک 31705R  اسپرتک 4.250.000 تومان  دوچرخه ثابت اسپرتک 31705R
دوچرخه ثابت اسپرتک 5105B  اسپرتک  2.790.000 تومان  دوچرخه ثابت اسپرتک 5105
دوچرخه ثابت اسپرتک 5105R  اسپرتک 3.600.000 تومان  دوچرخه ثابت اسپرتک 5105R
دوچرخه ثابت اسپرتک 3110D  اسپرتک ....  دوچرخه ثابت اسپرتک 3110D
دوچرخه ثابت اسپرتک 355L  اسپرتک ....  دوچرخه ثابت اسپرتک 355L
دوچرخه ثابت اسپرتک 355B  اسپرتک ....  دوچرخه ثابت اسپرتک 355B
دوچرخه ثابت اسپرتک 902P  اسپرتک  5.250.000 تومان  دوچرخه ثابت اسپرتک 902P
دوچرخه ثابت اسپرتک 155R  اسپرتک ....  دوچرخه ثابت اسپرتک 155R
دوچرخه ثابت اسپرتک 155B  اسپرتک  4.450.000 تومان  دوچرخه ثابت اسپرتک 155B
دوچرخه ثابت اسپرتک 330L  اسپرتک ....  دوچرخه ثابت اسپرتک 330L
دوچرخه ثابت اسپرتک 330B  اسپرتک  2.890.000 تومان  دوچرخه ثابت اسپرتک 330B
دوچرخه ثابت اسپرتک 379B  اسپرتک ....  دوچرخه ثابت اسپرتک 379B
دوچرخه ثابت اسپرتک 381B  اسپرتک  2.700.000 تومان  دوچرخه ثابت اسپرتک 381B
دوچرخه ثابت اسپرتاپ CB800  اسپرتاپ ....  دوچرخه ثابت اسپرتاپ CB800
دوچرخه ثابت اسپرتاپ B900  اسپرتاپ ....  دوچرخه ثابت اسپرتاپ B900
دوچرخه ثابت اسپرتاپ B5300  اسپرتاپ ....  دوچرخه ثابت اسپرتاپ B5300
دوچرخه اسپینینگ اسپرتاپ CB 8300  اسپرتاپ ....  دوچرخه اسپینینگ اسپرتاپ CB 8300
دوچرخه ثابت پشتی دار اسپرتاپ R60  اسپرتاپ 8.300.000 تومان  دوچرخه ثابت پشتی دار اسپرتاپ R60
دوچرخه ثابت پشتی دار اسپرتاپ RB300  اسپرتاپ 11.900.000 تومان  دوچرخه ثابت پشتی دار اسپرتاپ RB300
دوچرخه اسپینینگ اسپرتاپ CB 700  اسپرتاپ ....  دوچرخه اسپینینگ اسپرتاپ CB 700
دوچرخه ثابت اسپرتاپ B600  اسپرتاپ ...  دوچرخه ثابت اسپرتاپ B600
دوچرخه ثابت اسپرتاپ B800  اسپرتاپ 4.580.000 تومان  دوچرخه ثابت اسپرتاپ B800
دوچرخه اسپینینگ اسپرتاپ S.7  اسپرتاپ 11.800.000 تومان  دوچرخه اسپینینگ اسپرتاپ S.7
دوچرخه ثابت اسپرتاپ B870P Plus  اسپرتاپ 6.600.000 تومان  دوچرخه ثابت اسپرتاپ B870P Plus
دوچرخه ثابت ریباک GB40  ریباک ....  دوچرخه ثابت ریباک GB40
دوچرخه اسپینینگ Techgym S950  Techgym ....  دوچرخه اسپینینگ Techgym S950
دوچرخه ثابت آیرون مستر L165  آیرون مستر ....  دوچرخه ثابت آیرون مستر L165
دوچرخه ثابت آیرون مستر B165  آیرون مستر  7.550.000 تومان  دوچرخه ثابت آیرون مستر B165
دوچرخه ثابت آیرون مستر 925M  آیرون مستر  6.850.000 تومان  دوچرخه ثابت آیرون مستر 925M
دوچرخه ثابت آیرون مستر L536  آیرون مستر  2.400.000 تومان  دوچرخه ثابت آیرون مستر L536
دوچرخه ثابت آیرون مستر B162  آیرون مستر  3.400.000 تومان  دوچرخه ثابت آیرون مستر B162
دوچرخه ثابت آیرون مستر B511  آیرون مستر  2.500.000 تومان  دوچرخه ثابت آیرون مستر B511
دوچرخه ثابت آیرون مستر B360  آیرون مستر ....  دوچرخه ثابت آیرون مستر B360
دوچرخه ثابت اکسترا MB500  اکسترا  6.900.000 تومان  دوچرخه ثابت اکسترا MB500
دوچرخه ثابت اکسترا SU139  اکسترا  6.550.000 تومان  دوچرخه ثابت اکسترا SU139
دوچرخه ثابت اکسترا SR147  اکسترا  6.900.000 تومان  دوچرخه ثابت اکسترا SR147
5 / 10
از 2 کاربر

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

ورزش صبحگاهی با دوچرخه ثابت

فواید دوچرخه ثابت بیشتر است یا دوچرخه سواری در فضای باز؟

تاثیر تمرینات کاردیو بر روی دوچرخه ثابت

زانوهایی قوی با دوچرخه ثابت

درجات مقاومت دوچرخه های ثابت

اسپینینگ چیست و فواید آن کدام است؟

مزایای استفاده از دوچرخه ثابت برای زنان سالمند

فواید سریع رکاب زدن برای بیماران پارکینسونی

بهترین دوچرخه ثابت برای من کدام است؟

دوچرخه اسپینینگ به درد چه کسانی می خورد؟

آیا دوچرخه ثابت میتواند عضلات ران را برجسته کند؟

چند نکته برای تنظیم دوچرخه ثابت هنگام تمرین

لیست قیمت دوچرخه ثابت

راحت ترین دوچرخه ثابت برای تمرین

دوچرخه ثابت و لاغری ران

خواص درمانی دوچرخه ثابت

اشتباهات رایج در هنگام ورزش با دوچرخه ثابت

آشنایی با ورزش اسپینینگ

درمان واریس با اسکی فضایی و دوچرخه ثابت

با دوچرخه ثابت هم سالم باشید و هم اندام متناسب داشته باشید

ورزش اسپینینگ چگونه است؟

دوچرخه ثابت به درد چه کسانی می خورد؟

اسپینینگ چیست؟

کاهش وزن با استفاده از دوچرخه ثابت

ورزش هوازی با دوچرخه ثابت

دوچرخه ثابت و اثر آن بر ماهیچه های ران

حل مشکل افسردگی با استفاده از دوچرخه ثابت

با دوچرخه ثابت عضلات خود را تقویت کنید

بهترین شدت تمرین با دوچرخه ثابت

حداکثر جذب اکسیژن بر روی دوچرخه ثابت

چاقی شکمی، بدترین نوع چاقی

چرا دوچرخه ثابت ورزشی؟!

30 دقیقه در روز با دوچرخه ثابت

چند روش تمرینی با استفاده از دوچرخه ثابت

رژیم غذایی یا دوچرخه ثابت؟

مزایای دوچرخه ثابت پروتئوس

بهترین روش استفاده از دوچرخه ثابت

آیا دوچرخه ثابت باعث ساییدگی مفصل می شود؟

دوچرخه ثابت یا متحرک؟

تاثیر دوچرخه ثابت در لاغری شکم

دوچرخه ثابت ایستاده انتخاب کنیم یا نشسته؟

تاثیر پدال زدن معکوس بر روی دوچرخه ثابت

کدام عضلات در کار با دوچرخه ثابت درگیرند؟

نکات قابل توجه قبل از خرید دوچرخه ثابت خانگی

فواید دوچرخه ثابت

راهنمایی خرید دوچرخه ثابت

تاثیر دوچرخه ثابت در سلامتی

انواع دوچرخه ثابت

دوچرخه ثابت چیست؟